Curve and shine. Highgate station by Charles Holden 1930s @tfl @highgatesociety @HighgateForum https://t.co/eZhywfHYam